alin-beitnoam.org.il/
תרומה
חנות

חזון אלין בית נועם

בחזוננו, אנו שואפים לחברה ישראלית בה מתקיים שוויון לאנשים עם כל היכולות, חברה אשר תכבד את השונות האנושית ותאפשר לאנשים עם לקויות פיזיות, שכליות, חושיות ונפשיות, מימוש מלא של זכויותיהם כבני ובנות אדם, כולל כל חירויות היסוד, על בסיס שוויון הזדמנויות וללא הפליה מכל סוג שהוא.
אנו שואפים לחברה המחויבת להשתתפות ולהשתלבות מלאה ומועילה של אנשים עם מוגבלות, מתוך תחושת ערך ועוצמה אישית,
חברה המחויבת לאפשר לאנשים עם מוגבלות לחיות את חייהם ברמת חיים נאותה, תוך
פרטיות, כבוד ומיצוי מלוא היכולות.

ישראל במלחמה!
חניכי אלין בית נועם זקוקים לעזרתכם

 כדי להמשיך ולפעול בתקופה קשה וכואבת זו.