alin-beitnoam.org.il/
תרומה
חנות

תורמים לאלין בית נועם

ויוצרים שינוי משמעותי בחייהם של אנשים עם מוגבלות

ניתן לתרום בכרטיס אשראי:

תרומה חד פעמית

או בכל אחת מהדרכים הבאות:

תרומה בהעברה בנקאית

על שם אלין בית נועם

בנק: הפועלים

מס' סניף: 656

מס' חשבון: 430095

תרומה טלפונית

תרומה דרך עיגול לטובה

תרומה בהעברה בנקאית

על שם אלין בית נועם

בנק: הפועלים

מס' סניף: 656

מס' חשבון: 430095

תרומה באמצעות bit

050-00000000

תרומה טלפונית

03-5351344

תרומה דרך עיגול לטובה

לעמותה אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 (א) לפקודת מס הכנסהלפתיחת האישור>>

אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות

(סעיף 46).

אישור על פנקסי חשבונות

(סעיף 46).