alin-beitnoam.org.il/
תרומה
חנות

מרפאה מקצועית
לאנשים עם מוגבלות

המערכת הרפואית כיום מציעה מרפאות שיקום וטיפול לילדים עם מוגבלות.
אנו נקים בשכונת האפשרויות הבלתי מוגבלות מרפאה ייחודית וראשונה בארץ למבוגרים עם מוגבלות קשה.
מרפאה זו תענה על צורך הולך וגובר ותשמש מודל למרפאות נוספות שיוקמו ברחבי הארץ.

ישראל במלחמה!
חניכי אלין בית נועם זקוקים לעזרתכם

 כדי להמשיך ולפעול בתקופה קשה וכואבת זו.