alin-beitnoam.org.il/
תרומה
חנות

מערך דיור משולב

במעונות סטודנטים

הדיור בשכונה יתבסס על בתים נגישים וחכמים. בתים אלה יאוכלסו על ידי סטודנטים ממוסדות אקדמיים באזור אילנות-קדימה ובוגרים עם מוגבלויות פיזיות ושכליות.
חברי הקהילה יקימו במשותף קהילת יעוד (Intentional Community ) קבוצה של בני אדם בעלי ערכים משותפים שבחרו לחיות יחד כדי להשיג מטרות משותפות.
הם ייהנו מאורח חיים קהילתי המותאם לצורכיהם, תוך שמירה על פרטיות, מתן עצמאות ותחושת שייכות, השתתפות, בחירה ואוטונומיה אישית.

ישראל במלחמה!
חניכי אלין בית נועם זקוקים לעזרתכם

 כדי להמשיך ולפעול בתקופה קשה וכואבת זו.