alin-beitnoam.org.il/
תרומה
חנות

הרצאות ומפגשים

בבית נועם מתקיימים מפגשים לימודיים וכן הרצאות לקהלי יעד שונים, ביניהם:
אנשי מקצוע ממקומות דומים, אנשי מפתח ומשפיעים בחברה הישראלית, חיילים ותלמידי בתי ספר ותיכונים.
ההרצאות והמפגשים מתקיימים לצורך הפצת העשייה המתקיימת במרכז היום בית נועם ולשם העלאת המודעות לכלל הנושאים הקשורים בטיפול באנשים עם מוגבלויות
על-פי גישת המקום. תוכן המפגשים משתנה ומותאם לפי קבוצת המבקרים.
לעיתים, וכחלק מהמפגש הלימודי, מתקיימות הרצאות בתחום לימודי המוגבלויות ו/או בתחום הנגישות האוניברסאלית.
כחלק מהמפגשים, מתקיים שיח עם החניכים, באמצעותו נחשפים המבקרים לתכנים השונים העולים מחיי היומיום של החניכים תוך שימוש בתקשורת תומכת וחליפית
כאמצעי לקיום המפגש.

ישראל במלחמה!
חניכי אלין בית נועם זקוקים לעזרתכם

 כדי להמשיך ולפעול בתקופה קשה וכואבת זו.