alin-beitnoam.org.il/
תרומה
חנות

פיזיותרפיה

האנשים, חניכי בית נועם, הם עם לקויות משמעותיות ביותר (impairment) שהינן מצב ביולוגי (מלידה). עם זאת צוות בית נועם עושה את המיטב על-מנת להתייחס למיגבלות (disability) ולעקוף את הקשיים ולהיטיב עם התפקוד. כך, נמנעים ככל הניתן לראות אותם כנכים (handicap). התייחסות טיפולית זו משותפת לכלל הטיפולים הניתנים בבית נועם.

בשל גילם המתקדם של החניכים, בולטת מוגבלותם בתנועות ובתפקודים פיזיים.

את הלקות אי אפשר לרפא אך סביבה מקבלת ומאמינה מאפשרת גילוי יכולות ונותנת הזדמנות להוציאן אל הפועל. הצוות המטפל מאמין בחניך, על אף לקותו הקשה, מתוך ראייתו כאדם בעל יכולות. הוא לא כובל את האדם בתוך הנכות, אלא מעביר אליו את אמונו ובטחונו ומעצים כל רסיס יכולת.

השאיפה היא ליצור עבור החניכים סביבה בטוחה, מאפשרת, מקבלת ותומכת המעודדת תנועה במידה המרבית. כך, מפתחים אצל החניך את האמונה בעצמו, ומאפשרים לו להתנסות בחוויות חיוביות, ליזום ולהיות עצמאי באופן מירבי, בטווח יכולותיו. בדרך זו ניתן לפתח את שקיים בחניכים ולחזק את תחושת הערך העצמי שלהם.

ישראל במלחמה!
חניכי אלין בית נועם זקוקים לעזרתכם

 כדי להמשיך ולפעול בתקופה קשה וכואבת זו.