alin-beitnoam.org.il/
תרומה
חנות

תקנון העמותה

אלין בית נועם ע"ר מס' 580024057  
עדכון אחרון: יוני 2022

 1. שם העמותה  
  שם העמותה: "אלין בית נועם (ע"ר) "(להלן :  "העמותה"). 
 2. מען
  רחוב הרצל 66 קריית אונו  או כל מען שייקבע ע"י העמותה.   
 3. מעמד משפטי  
  העמותה היא עמותה רשומה בהתאם לחוק העמותות התש"מ 1980 (להלן : "חוק העמותות").
 4. מהות העמותה
  העמותה הנה תאגיד הפועל ללא מטרות רווח, במטרה ליזום ולהפעיל שירותים איכותיים ומשלבים לילדים ובוגרים עם מוגבלות בכל תחומי החיים, וכן ליזום פעולות למען שינוי חברתי בהתייחסות לאדם השונה והאחר בכלל, ולאנשים עם מוגבלות בפרט.  
 5. מטרות העמותה
  לצורך הגשמת פעולות אלו, העמותה הציבה לעצמה את המטרות שלהלן : 
  1. ייזום, פיתוח, הקמה והפעלה של דגמים ושל תוכניות סיוע וטיפול באנשי עם מוגבלויות אשר יהוו מודלים להשראה ומקור ידע ועל בסיסן ניתן יהיה לפתח תוכניות ודגמים מקבילים ברחבי הארץ. מטרת תוכניות אלו היא להביא לשיפור בחייהם של אנשים עם מוגבלויות ולהגדיל את האפקטיביות של תוכניות הכלה ותמיכה שונות. 
  2. שינוי השיח וההתייחסות הציבורית לגבי אנשים עם מוגבלויות, קידום ההכרה באדם האחר וקבלתו, מניעת סטיגמה והכרה בערך השילוב וההכלה כל זאת תוך שינוי עמדות, חוקים ומדיניות ומפגשים בין אנשים עם ובלי מוגבלות. 
  3. ייזום ופיתוח סביבות מוצרים ושירותים נגישים ברמה תפקודית, חברתית, תעסוקתית, פוליטית ותרבותית, במגמה למנוע הדרה חברתית וליצור שילוב חברתי. 
  4. ייזום פיתוח והפעלה של מחקר והכשרה בתחומי הנכות ההתפתחותית, עיצוב אוניברסאלי ולימודי מוגבלות. 
  5. פעילות ייזום בתחום: מרכזי יום, נופשונים, מסגרות עבודה משלבת, מסגרות הכשרה לתעסוקה ועבודה, מערכי דיור ודיור משולב, מרכזי ספורט פארקים משולבים, מרכזים טיפוליים של מקצועות הבריאות, מרכזי תרבות ופנאי לילדים ובוגרים, מיזמים עסקיים וחברתיים, בית הארחה, גלריה, מכון מחקר והכשרה שעיסוקו בתחומי הנכות ההתפתחותית, עיצוב אוניברסאלי ולימודי מוגבלות ובתחומי נוספים הקשורים לעמותה. כל המיזמים מיועדים לאנשים עם מוגבלויות וכן לשילוב אנשים ללא מוגבלות בפעילויות אלו.  
 6. דרכי ביצוע מטרות העמותה  
  לשם ביצוע מטרות העמותה תהיה העמותה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לעשות את הפעולות הבאות:
  1. הקמת והפעלת מרכזי יום לאנשים עם מוגבלות. 
  2. הקמת והפעלת נופשונים לאנשים עם מוגבלות. 
  3. הקמת והפעלת מסגרות עבודה משלבי אנשים עם מוגבלות. 
  4. הקמת והפעלת מסגרות הכשרה לתעסוקה ועבודה של אנשים עם מוגבלות. 
  5. הקמת מערכי דיור לאנשים עם מוגבלות כולל דיור משולב עם אנשים ללא מוגבלות.  
  6. הקמת מרכזי ספורט ופארקים משולבים לאנשים עם ובלי מוגבלות. 
  7. הקמה והפעלה של מרכזי טיפולים של מקצועות הבריאות. 
  8. הקמה והפעלה של מרכזי תרבות ופנאי לילדים ובוגרים עם ובלי מוגבלות.  
  9. הקמת והפעלת מיזמי עסקיים חברתיים להגשמת יעדי העמותה. 
  10. הקמת בית הארחה לאנשים עם ובלי מוגבלות.  
  11. הקמת גלריה לאמנות חברתית. 
  12. הקמה והפעלה של מכון מחקר והכשרה שעיסוקו בתחומי הנכות ההתפתחותית, עיצוב אוניברסאלי ולימודי מוגבלות ובתחומים נוספים הקשורים לעמותה. 
  13. פיתוח טכנולוגיה מסייעת, מוצרי וסביבות עיצוב אוניברסלי.   
  14. תמיכה יחידנית לילדים ובוגרים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם.  
  15. תמיכה בילדים ובוגרים עם מוגבלות ובני משפחותיהם בהשגה ומימוש זכויותיהם.  
  16. סנגור לילדים ובוגרים עם מוגבלות בפני ועדות, ארגונים ושירותים ציבוריים.  
  17. העצמה של אנשים עם מוגבלויות.  
  18. ייזום הצעות חוק בנושא ילדים ובוגרים עם מוגבלויות.  
  19. הגברת מודעות הציבור לנושא המוגבלויות.  
  20. יצירת קשרים ושיתוף פעולה מקצועי עם ארגונים ישראליים ובינלאומיים.  
  21. יצירת מגעים עם גופים ציבוריים וממשלתיים במטרה לרתימת למימון פעולות למען ילדים ובוגרים עם מוגבלות ולתחום הנכות והמוגבלות בכלל. 
  22. רכישה, שכירה, בניה וקבלת מבנים מתאימים לצורך ביצוע מטרות העמותה.   
  23. רכישה, שכירה, וקבלת מכשירי וציוד שוני לצורך ביצוע מטרות העמותה.  
  24. קיום הסדרי הסעה מיוחדים לילדים ובוגרים נכים ולצורך זה לרכוש, לשכור ולקבל מכוניות מיוחדות ולהעסיק לצורך ההסעות נהגי בית בקביעות ובין באופן זמני, בין בשכר ובין בהתנדבות.  
  25. ארגון קייטנות מיוחדות ומחנות נופש הן בארץ והן בחו"ל לילדים ובוגרים עם מוגבלויות.  
  26. העסקת עובדים בין בשכר בין בהתנדבות לצורך ביצוע מטרות העמותה.  
  27. הפעלת מתנדבים לצורך ביצוע מטרות העמותה.  
  28. גביית כספים וגיוס כל עזרה ותמיכה כספית ואחרת בארץ ובחו"ל לשם עזרה בהגשמת מטרות העמותה, לרבות ע"י אגודת הידידים ישירות לחשבון הבנק של העמותה.  
  29. פיתוח  והעשרה של צוות מקצועי על כל גווניו כולל מתנדבים למען השגת מטרות העמותה . 
  30. העסקת מתנדבי שרות לאומי ,שנת שרות מתנדבי חו"ל ומתנדבים אחרים במסגרת פעילות העמותה. 
  31. שכירת דירות למתנדבי שרות לאומי ,שנת שרות, ומתנדבי חו"ל. 
  32. תשלום עבור הוצאות מתנדבים במסגרת פעילות בעמותה. 
  33. מתן סיוע לעובדי העמותה ומתנדביה לצורך ביצוע משימותיה במסגרת העמותה.  
  34. עריכת ימי עיון סדנאות והשתלמויות בתחומי עיסוקה של העמותה כולל הבאת מרצים מחו"ל. 
  35. יצירת שיתופי פעולה עם מכוני מחקר, אוניברסיטאות ומכללות בארץ ובחו"ל. 
  36. מתן מלגות לסטודנטים הלומדים בתחומי עיסוקה  של העמותה. 
  37. עריכת מחקרים בתחומי עיסוקה של העמותה. 
  38. עידוד מסגרות לימוד  אוניברסיטאות, מכללות ובתי ספר  לפתוח מגמות לימוד בתחום האדם עם הלקות והמוגבלות. 
  39. החדרת תחומי העיצוב האוניברסלי ולימודי המוגבלויות לשיח הציבורי, לאוניברסיטאות ולמכללות. 
  40. עידוד חברות יצרניות ליצר מוצרי מעוצבים אוניברסאלית. 
  41. הקמה והפעלה מרכז הערכה בתחום התקשורת התומכת והחליפית, נגישות, ובשאר תחומי המוגבלויות. 
  42. כל פעולה אחרת להשגת מטרות העמותה.
 7. חברות בעמותה  
  1. חבר עמותה יהיה כל מי שכלול ברשימת החברי המייסדים וכן כל אדם אשר הגיש מועמדות להתקבל כחבר בעמותה ומועמדותו אושרה על ידי הועד המנהל של העמותה, למעט מי שחברותו בעמותה הופסקה בהתאם לקבוע בתקנון זה.  
  2. מועמד להיות חבר העמותה יגיש לוועד המנהל בקשה על גבי טופס ההצטרפות המצורף לתקנון זה, בה יתחייב לפעול על פי הוראות התקנון והחלטות האסיפה הכללית ויצרף לבקשתו המלצה בכתב מאת אחד מחברי העמותה. 
  3. ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר בעמותה או אי קבלתו נתונה בידי הוועד, סירב הוועד לקבל את המבקש כחבר בעמותה, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה. 
  4. החברות בעמותה פוקעת: 
   1. במות החבר, או בהכרזתו כפושט רגל או  באבחונו כחולה נפש.  
   2. במקרה שהחבר הינו תאגיד, עם פירוקו או חיסולו של התאגיד בצורה אחרת.  
   3. בפרישתו מן העמותה ובלבד שהודעת הפרישה תינתן לוועד 30 יום מראש.  
   4. בהוצאתו מן העמותה.  
  5. הוועד המנהל יחליט על הוצאת חבר מהעמותה, רק לאחר שהתרה בו וניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את עמדתו בפני הוועד המנהל.  
  6. בכפוף לתקנון העמותה, רשאי הוועד המנהל לנקוט בצעדים משמעתיים כנגד חבר שפעל בניגוד למטרות העמותה, תקנונה והחלטות מוסדותיה, לרבות שלילה זמנית של זכויותיו ועד כדי הפסקת חברותו בעמותה, כולל פרסום לחברי העמותה על הצעדים שננקטו נגדו ובלבד שיחולו על כן כללים באשר להוצאת חבר, לרבות זכות השימוע.   
  7. הוועד המנהל רשאי להחליט על הפסקת חברות של חבר בעמותה מאחד הטעמים הבאים, ובלבד שהחבר קיבל התראה מוקדמת של 30  יום:  
   1. החבר לא שילם לעמותה את התשלומים כפי שנקבעו ע"י מוסדות העמותה.  
   2. החבר לא קיים את הוראות התקנון או האסיפה הכללית או הוראות אחרות של מוסדות העמותה.  
   3. החבר לא קיים תנאי מהתנאים המקנים לו את זכות החברות בעמותה.  
   4. החבר פעל בניגוד למטרות העמותה. 
   5. החבר הורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון.  
  8. נפסקה חברות של חבר  יהיה עליו להתפטר מתפקידיו בעמותה להחזיר את יתרת חובו לעמותה ולא יהיה זכאי לזכות כלשהי כחבר בעמותה וכמו כן לא יהא זכאי להחזר דמי החבר לשנה השוטפת.   
  9. חובות החברים: לקיים את הוראות תקנון העמותה ולבצע את החלטות מוסדותיה המוסמכים. 
  10. לשלם את מס החבר כפי שייקבע מידי שנה ע"י העמותה, ככל שייקבע.  
  11. כל חבר בעמותה מחויב לקיים את תקנון העמותה ולנהוג על פיו ועל פי החלטות האסיפה הכללית של העמותה ו/או החלטות של הועד המנהל של העמותה. 
  12. כל חבר בעמותה יהיה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה. כל חבר יהיה רשאי לבחור ולהיבחר לוועד המנהל של העמותה וכן לועדת הביקורת של העמותה.  
  13. חברי העמותה יהיו זכאי לעיין בפרוטוקולים של מוסדות העמותה, בפנקס החברים, בפנקס החשבונות, בדו"חות הכספיים ובדו"חות השנתיים של העמותה.  
  14. לאף חבר בעמותה לא תהיה זכות להשתת, או להיות זכאי לנכסי או לרכוש נכס כלשהו של העמותה, בי אם תום תקופת היותו חבר ובין אם חדל להיות חבר בעמותה.
 8. מוסדות העמותה  
  אלה מוסדות העמותה: 
  האסיפה הכללית.
  הוועד המנהל.
  ועדת ביקורת או גוף מבקר.
  מוסד של העמותה יוסיף לכהן עד אשר יכונן המוסד הנבחר תחתיו.
  1. האסיפה הכללית   
   1. האסיפה הכללית של העמותה היא הגוף הריבוני העליון של העמותה, היא קובעת את מדיניות העמותה ומחליטה בכל הענייני הנוגעים לפעולותיה, לרבות, החלטות בדבר שינוי תקנון העמותה, שינוי מטרות העמותה ושינוי שם העמותה.  
   2. החברים באסיפה הכללית יהיו כלל חברי העמותה.  
   3. האסיפה הכללית תתכנס אחת לשנה. כינוס האסיפה הכללית לאסיפה שלא מן המניין יהיה לפי הוראות התקנון. 
   4. האסיפה הכללית תבחר את חברי הוועד המנהל ואת חברי ועדת הביקורת מתוך חברי העמותה. 
   5. האסיפה הכללית תמנה רואה חשבון מבקר לעמותה.    
   6. הודעה על כינוס האסיפה הכללית, תשלח לחברי העמותה זמן סביר  לפני מועד כינוס האסיפה.  
   7. האסיפה הכללית לא תיפתח, אלא אם נכחו בה לפחות 5 חברי עמותה. היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה הכללית, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות, אף אם פחת מספר הנוכחי בהמשך ישיבותיה.   
   8. לא נתכנס המניין האמור בסעיף 7 לעיל תוך מחצית השעה מהזמן הנקוב בהזמנה לאסיפה הכללית, תידחה האסיפה הכללית למועד אחר, שלא ייקדם משבוע ולא יעלה על חודש ימים, ממועד האסיפה הכללית שנדחתה.  
   9. האסיפה הכללית תבחר, מבין חבריה, בהצבעה גלויה, את יושב ראש האסיפה הכללית.
    ניהול האסיפה ייעשה ע"י יו"ר האסיפה. 
   10. באסיפה הכללית יהיה לכל חבר עמותה קול אחד. 
   11. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, כאשר הנמנעים לא יובאו בחשבון המצביעים. במקרה של שוויון בהצבעה, יכריע קולו של יו"ר האסיפה הכללית.
   12. החלטה על פירוק העמותה שלגביה יידרש רוב מיוחד, כאמור בחוק, יידרש הרוב הקבוע בחוק. 
   13. אסיפות כלליות, שלא מן המניין, תכונסנה לפי הצורך עפ"י החלטת הוועד המנהל, או עפ"י בקשה בכתב של עשירית מכלל החברי בעמותה ו/או על פי דרישה בכתב של ועדת הביקורת שתוגש לוועד המנהל. במקרה כזה, יכנס יו"ר האסיפה הכללית, אסיפה כללית שלא מן המניין לא יאוחר מ12 ימי ממועד ההחלטה או מקבלת הדרישה של ועדת הביקורת. 
   14. לאסיפה שלא מן המניין תהיינה כל הסמכויות של אסיפה כללית. 
  2. הוועד המנהל  
   1. הוועד המנהל (להלן : "הוועד") של העמותה הוא המוציא לפועל של החלטות האסיפה הכללית, המתווה את  הקווים הכלליים לפעולותיה של העמותה, והמנהל את ענייני העמותה.  
   2. הוועד יורכב מלפחות 5 חברי עמותה אשר ייבחרו ע"י האסיפה הכללית מתוך חבריה, בהתאם להוראות התקנון.  
   3. חברי הוועד יבחרו יו"ר וועד מתוך חברי הוועד, באסיפת הוועד הראשונה.  
   4. הוועד יתכנס לפחות 3 פעמי בשנה, אלא אם כן יחליט על  פגישות תכופות יותר.   
   5. מניין חוקים בישיבות הוועד הוא לפחות 5 מחבריו ובתוכם היושב ראש. במקרה של העדר קוורום תפתח הישיבה לאחר רבע שעה, א יהיו בה לפחות 3 מחברי הוועד.  
   6. החלטות הוועד יתקבלו ברוב קולות של הנוכחים בישיבה, קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון מספר המצביעים. במקרה של שיווין בהצבעה, יכריע קולו של יו"ר הוועד.  
   7. בקשה בכתב, החתומה על ידי לפחות 3 מחברי הוועד, תחייב כינוס הוועד תוך 41 יום מיום הגשתה ליושב ראש הוועד.    
   8. הוועד ימנה את מורשי החתימה המוסמכים לפעול בשם העמותה ובחשבונות העמותה.  
   9. הוועד ימנה, מבין חברי וועדת הכספים, גזבר שיהיה יושב ראש ועדת כספים והאחראי לניהול של ענייניה הכספיים של העמותה. הגזבר יהיה מורשה חתימה בחשבונות העמותה וחתימתו, בצרוף חבר נוסף ממורשי החתימה, תחייב את העמותה. 
   10. הוועד ימנה, מבין חבריו, וועדות משנה ובעלי תפקידי אחרים ויאציל לה מסמכויותיו, לפי שיקול דעתו. הוועד רשאי להאציל מסמכויותיו רק לועדות משנה המורכבות מחברי ועד בלבד.  
   11. בחירות לוועד ייערכו לכל הפחות אחת ל 4 שנים. האסיפה הכללית רשאית להקדים את הבחירות לוועד לתקופה קצרה מזו.
   12. נוסף על האמור בסעיף לו לעיל, יהיו, בין היתר, תפקידי הוועד כמפורט להלן : 
    1. ליישם את החלטות האסיפה הכללית; 
    2. לקבוע את מדיניות העמותה בכפוף להחלטות האסיפה הכללית; 
    3. להכין את תכניות העבודה של העמותה, לקבוע עקרונות למימון הפעילות וסדרי עדיפויות בין אפשרויות הפעולה השונות; 
    4. לקבוע דרכי פעולה ספציפיות לביצוע מטרות העמותה; 
    5. לדאוג לכך כי לא תתבצע חלוקת רווחים , במישרין או בעקיפין , לחברי העמותה; 
    6. לאשר תקציב שנתי, לעקוב אחר מצבה הכספי של העמותה, ולקבוע את מסגרת האשראי שהעמותה רשאית ליטול; 
    7. למנות ולפטר מנהל כללי; 
    8. לפקח על המנהל הכללי של העמותה; 
    9. לקבוע את המבנה הארגוני של העמותה ואת מדיניות השכר והתשלומים ;
    10. לכנס אסיפות כלליות מן המניין ושלא מן המניין ; 
    11. להכין את הדו"חות הכספיים והמילוליים של העמותה ולהביא בפני ועדת הביקורת או הגוף המבקר, ובפני האסיפה הכללית לאישורה; 
    12. לדווח לאסיפה הכללית על מצב ענייני העמותה; 
    13. לקבוע נהלים בכתב המסדירים פעילויות שגרתיות משמעותיות בעמותה; 
    14. לדון, להחליט ולפעול בכל ענייני העמותה, כפי שימצא לנכון ; 
    15. לנהל פנקס חברים של חברי האסיפה הכללית וחברי הועד.
   13. לשם ביצוע תפקידיו, תהיינה לוועד הסמכויות הבאות:  
    1. לייצג את העמותה בפני הממשלה, הכנסת, רשויות ממשלתיות, רשויות עירוניות, ורשויות או גופים אחרים בישראל ובחו"ל  .
    2. לבצע כל פעולה משפטית, לרבות להתקשר בחוזים ובהסכמים מכל סוג ומין לשם קידום מטרות העמותה ולהופיע כתובעת ו/או כנתבעת בכל הליך משפטי ו/או אחר ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לרכוש, לחכור, לשכור, לבנות, להקים, לרהט, לשנות, לשפף, להחזיק או להעביר, להחליף, לארגן, לנהל ולפקח על כל  נכס  מיטלטלין ומקרקעין (להלן : "הנכסים") אשר יש בהם כדי לקדם במישרין או בעקיפין את מטרות העמותה ובמיוחד למכור, לממש, את הנכסים באופן שיביא רווחים שיושקעו בדרך היעילה ביותר שתבטיח את קידום מטרות העמותה ובאופן שיקבע ע"י העמותה.   
    3. להופיע בפני משרדי הממשלה, רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים אחרים כקונה, שוכר, חוכר, ממשכן, מוכר, משכיר, מחכיר של הנכסים, ולעשות כל פעולה חוקית אחרת בהתאם למטרות העמותה וכן לייפות את כוח של עורכי הדין של העמותה לבצע הפעולות הנ"ל .
    4. לקבל ו/או להסדיר כל עניין הקשור להלוואות, מתנות, תרומות, מענקים, הקצבות, ירושות, עזבונות, שעבודים, תשלומים וכל תמיכות אחרות ממוסדות עירוניים, ממשלתיים, פרטיים ו/או אחרי המוענקים לעמותה ולשם כך להשתמש בכל האמצעים החוקיים הנדרשים לדעת העמותה.   
    5. לקבל ולשלם כספים, לחתום על שטרי חוב, שיקים והתחייבויות מכל המינים, לפתוח, להחזיק ולנהל חשבונות בבנק או בבנקים ובמוסדות כספיים אחרים ולעשות את כל הפעולות הבנקאיות הדרושות לש קיומה וניהולה התקין של העמותה.  
    6. להקים, לאגד, לנהל, להתמזג, להצטרף או לשתף פעולה עם עמותה, קרן או כל גורם אחר   שמטרותיה זהות או דומות למטרות העמותה.  
    7. לחתום, להסב, לנכות, להעביר, להמחות, להוציא ולסחור בכל דרך אחרת בכל שטרי החוב, החליפין וכן שטרות ומסמכים אחרים סחירים או לא סחירים מכל סוג שהוא בשם העמותה.  
    8. לבצע את כל הפעולות הדרושות לשם קידום מטרות העמותה.  
    9. לבצע ולהוציא לפועל את כל אותם הדברים אשר לדעת הוועד דרושים כדי לתת תוקף, לשמור, לסייע, לקדם במישרין ו/או בעקיפין את יישומן של מטרות העמותה. 
  3. ועדת ביקורת 
   1. ועדת הביקורת תיבחר כאמור על ידי האסיפה הכללית והיא תורכב מלפחות 2 חברים, שהם לא חברי בוועד המנהל.   
   2. ועדת הביקורת תקבע את יעדי הביקורת ואת נוהלי עבודתה.  
   3. בסמכות ועדת הביקורת לבצע כל פעולה חוקית הנדרשת לדעתה לצורך מילוי תפקידה, לרבות נוכחות נציגיה בישיבות הוועד, פרסום דו"חות ביקורת וכיו"ב   .
   4. ועדת הביקורת תדווח לאסיפה הכללית על ממצאי פעולתה.  
   5. ועדת הביקורת לא תאציל מסמכויותיה למבקר חיצוני.  
   6. האסיפה הכללית רשאית להחליט כי במקום ועדת בקורת ימונה רואה חשבון (להלן  הגוף המבקר).  
   7. אלה תפקידי ועדת הביקורת או הגוף המבקר: 
    1. לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה;  
    2. לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון;  
    3. לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד;  
    4. להציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה;  
    5. לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה;  
    6. לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה; 
    7. להביא לפני הוועד והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור בדיקה כאמור בסעיף זה  .
 9. אסור חלוקת רווחים לחברים
  1. נכסי העמותה והכנסותיה משמשי אך ורק למטרותיה, וחלוקת רווחים או טובת הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריה, אסורה.  
  2. כל הכנסות העמותה יוצאו למטרות ודרכי הפעולה המפורטים בתקנון זה, ולכסוי ההוצאות הקשורות בפעולות העמותה. 
 10. שינוי תקנון  
  שינוי בתקנון העמותה יהיה בסמכות האסיפה הכללית הרגילה או באסיפה שלא מן המניין ובלבד שהשינוי זכה ברוב של 3/2 מהנוכחים באסיפה. 
 11. פירוק העמותה  
  1. פירוק העמותה יתבצע ע"י החלטה של האסיפה הכללית של חברי העמותה אשר בה יצביעו בעד הפירוק לפחות שני שלישי (3/2) של המצביעים באסיפה, שעליה  ניתנה לכל חברי העמותה הודעה 12 ימי מראש תוך ציון שיוצע באסיפה להחליט על פירוק.
  2. אם האסיפה הכללית תפרק את העמותה, יועברו כל נכסי העמותה למוסד או גוף בעל אופי ציבורי אשר מטרותיו ה כמטרות העמותה.
 12. העברת נכסים במקרה של פירוק 
  פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשאר רכוש, יועבר רכוש זה לידי מוסד ציבורי אחר  כמשמעותו בסעיף 9 (ב) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בי חבריה.   
 13. פטור, שיפוי וביטוח
  בכפוף לכל הוראה שבחוק העמותות –
  1. העמותה רשאית לפטור, מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה (למעט פרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות). 
   "נושא משרה" – חבר ועד מנהל, מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בעמותה אף אם תוארו שונה וכן מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי.  
  2. העמותה רשאית לשפות נושא משרה בה, בשל חבות או הוצאה כמפורט בפסקאות ( 1) ו )2 (  להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוק, היותו נושא משרה בה:  
   1. חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט;  
   2. הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עו"ד ,שהוציא נושא משרה או שחויב בה בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי העמותה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.  
   3. העמותה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה, ובלבד שההתחייבות תוגבל לסוגי אירועים שלדעת הועד המנהל ניתן לצפות, בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, ולסכום שהועד המנהל קבע כי הוא סביר בנסיבות העניין.  
   4. העמותה תהא רשאית לשפות בדיעבד נושא משרה בה.  
   5. העמותה רשאית להתקשר לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחת מאלה:  
    1. הפרת חובת זהירות כלפי העמותה או כלפי אדם אחר, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת העמותה;  
    2. הפרת חובת אמונים כלפיה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת העמותה;  
    3. חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתוקף תפקידו כנושא משרה בעמותה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת העמותה. 
   6. אין בכוונת ההוראות דלעיל, ולא יהיה בה, כדי להגביל את כוחה של העמותה בכל דרך שהיא:
    1. להתקשר בכל ביטוח, מכל סוג, שאינו חוזה ביטוח כאמור לעיל, ו/או    
    2. לשפות בדיעבד כל אדם שאינו נושא משרה לרבות כל עובד, שלוח, יועץ או קבלן של העמותה שאינו נושא משרה; ו/או  
    3. לשפות בדיעבד נושא משרה בכל ענין שאינו אסור במפורש על פי דין.   
 14. הוראות מעבר  
  תקנון זה יכנס לתוקפו מיד עם אישורו על ידי רשם העמותות.   
  מי שכהן בכהונה בעמותה מכוח התקנון הקודם, יוסיף לשאת בכהונתו מכוח התקנון החדש בשינויים המתחייבים מן העניין .

ישראל במלחמה!
חניכי אלין בית נועם זקוקים לעזרתכם

 כדי להמשיך ולפעול בתקופה קשה וכואבת זו.