alin-beitnoam.org.il/
תרומה
חנות

קלינאות תקשורת

אין מי שלא מתקשר. יש מי שלא מקבל את האפשרות לתקשר.

לרובנו הדיבור הוא דבר מובן מאליו. ספק אם אנחנו יכולים לדמיין את עצמנו ואת חיינו ללא האפשרות לדבר. עבור רבים מהחניכים הדיבור המוכר לנו, אינו אפשרי. יש להם מה לומר והם רוצים להיות מעורבים ופעילים בכל הסובב אותם, אך הם לא יכולים לעשות זאת ללא תקשורת תומכת וחליפית (תת"ח) הכוללת עזרה של מלווי תקשורת, מגוון עזרים לתקשורת ואמצעים טכנולוגיים.

אנו מבקשים עבור החניכים את הזכות הבסיסית להביע ולהיות מובן.
תקשורת כוללת את האפשרות להביע ואת האפשרות להבין. הבעה מתאפשרת במגוון אמצעים: מילים, ג'סטות (gestures), הבעות פנים, קולות, כתיבה. חלק מהחניכים אינם מסוגלים לדבר בצורה ווקאלית אך מביעים את עצמם בדרכים תומכות, מרחיבות וחלופיות. לרבים מהם קושי בהבנת שפה ועל המדבר איתם לזכור זאת ולתמוך גם בקלט.

אנשי הצוות עושים כל שביכולתם כדי להתאים דרכי תקשורת מתאימות ביותר
ולהתייחס לכל דרך הבעה טבעית או מובנית כדי לכבדם כאדם ולשפר תחושת ערך עצמי והרגשת מסוגלות.

ישראל במלחמה!
חניכי אלין בית נועם זקוקים לעזרתכם

 כדי להמשיך ולפעול בתקופה קשה וכואבת זו.