alin-beitnoam.org.il/
תרומה
חנות

המרכז
להכשרה מקצועית

המרכז יספק הכשרה מקצועית לקבוצות אנשים שונות שנתקלו בקשיים בהשתלבות בשוק העבודה, ביניהם:
אנשים עם מוגבלות, חרדים, נשים ערביות, אסירים משוחררים, נגמלים מסמים, קשישים ועוד.
בשכונת האפשרויות תינתן לקבוצות אנשים אלה הכשרה מקצועית וטכנולוגית שתאפשר להם להשתלב בשוק העבודה ותאפשר להם לשפר את מצבם הכלכלי,
הנפשי והחברתי.

ישראל במלחמה!
חניכי אלין בית נועם זקוקים לעזרתכם

 כדי להמשיך ולפעול בתקופה קשה וכואבת זו.