alin-beitnoam.org.il/
תרומה
חנות

מכון לאומי ללימודי מוגבלות

המכון יעסוק במחקר, בהכשרה ובהפצת ידע בשלושה תחומי עניין:
נכות התפתחותית, לימודי מוגבלות ועיצוב אוניברסלי ומכיל.
פעילות ההכשרה והמחקר של המכון החלה במרכז היום בקריית אונו. עם זאת, עיקר העשייה המחקרית תתרחש עם המעבר לשכונת האפשרויות הבלתי מוגבלות.
תחום המחקר יכלול סוגים שונים של מחקר וההערכה אשר יהיו ניזונים הן מהחשיבה החברתית ביקורתית בלימודי מוגבלות והן מצורכי השטח בישראל.

ישראל במלחמה!
חניכי אלין בית נועם זקוקים לעזרתכם

 כדי להמשיך ולפעול בתקופה קשה וכואבת זו.