alin-beitnoam.org.il/
תרומה
חנות

ריפוי בעיסוק

מתוך אמונה ורצון לפגוש את האדם במקום בו נמצא (מבחינה קוגניטיבית, רגשית, פיזית וחברתית),
מותאמת לכל חניך תוכנית אישית ובה מגוון פעילויות טיפוליות, חברתיות ועבודה.
המטרה היא לאפשר לכל אחד מהחניכים למצוא את הדרך להשתתפות מירבית בכל תחומי העיסוק באמצעות הכלים העומדים לרשותנו ולקיים סדר יום ככל האדם.

קידום תפקוד יום יום

החניכים חווים קשיים רבים בביצוע תפקודי היום יום ועל מנת לאפשר עצמאות מירבית לחניכים, מתבצעות הערכות ובהתאם להן מותאמים אביזרי עזר, אופן הפעולה והדרכה לצוות ( ADLו- IADL).

ההתערבות הטיפולית כוללת טיפולים פרטניים וקבוצתיים הן במרחב הבנוי והן מחוץ לו.

ניידות והושבה

מרבית חניכי בית נועם מתניידים באמצעות כסאות גלגלים ידניים או ממונעים.
בשל גילם הבוגר ומצבם הפיזי ההולך ומדרדר, נוצרים לחניכים עיוותים וקונטרקטורות קשות בכל חלקי גופם.

השילוב של עיוותים קשים ומיעוט תנועה ותזוזה דורש התאמות הושבה מיוחדות על מנת לאפשר תפקוד ומניעת מפגעים בריאותיים.

עיסוק ותעסוקה

חניכי בית נועם עוסקים במגוון תחומי עיסוק ותעסוקה – תעסוקה חרושתית ותעסוקה משרדית, ביניהן: הקלדה במחשב, גריסת נייר ועיסוק בפירוק והרכבה לפי המזדמן ועיסוק בהפעלת קיוסק ופינת מיחזור.

לכל חניך מתבצעת הערכה והתאמה של העיסוק, ארגון סביבת העבודה והתייחסות לנושא הנגישות.

בבית נועם מעריכים את היכולות והקשיים של החניכים ופועלים מתוך האמונה כי לכל אדם יש הזכות לתחושת ערך עצמי, מסוגלות ואפשרות להיכרות עם יכולותיו.

ישראל במלחמה!
חניכי אלין בית נועם זקוקים לעזרתכם

 כדי להמשיך ולפעול בתקופה קשה וכואבת זו.