alin-beitnoam.org.il/
תרומה
חנות

תעסוקה

העיסוק מהווה עבור כל אדם אמצעי לחיזוק ולמימוש מטרות אינדיבידואליות, כגון: רכישת מיומנויות והרגלי עבודה, חיזוק משמעותי לדימוי העצמי, סיפוק, רוגע וביטחון וכן עצמאות.

כשחניך בבית נועם נשאל "מה אתה אוהב ביותר לעשות בבית נועם", תשובתו: "לעבוד". משמעות העבודה היא עצומה. משמעות המילה "תעסוקה" עבור החניכים מקבילה ל"עבודה".

הרגלי העבודה שרוכשים החניכים, הקביעות, היציבות והארגון בעבודה מעניקים לחניכים ביטחון ואפשרות לביטוי עצמי ותחושת סיפוק מהעשייה. העבודה מעצימה אותם ואת יכולותיהם ומאפשרת להם להיות אנשים פעילים, יצרנים ותורמים ולא רק נתרמים.

ישראל במלחמה!
חניכי אלין בית נועם זקוקים לעזרתכם

 כדי להמשיך ולפעול בתקופה קשה וכואבת זו.